شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
553نيروهاي مسلح70قرص - فلوفنازين - 1mg1393/11/01500
553نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 1mg1392/03/05300
553نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 1mg1392/01/11200
553نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 1mg1390/05/01150
553نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 1mg1388/07/1660