چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
553نيروهاي مسلح70قرص - فلوفنازين - 1mg1393/11/01500
553نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 1mg1392/03/05300
553نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 1mg1392/01/11200
553نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 1mg1390/05/01150
553نيروهاي مسلحقرص - فلوفنازين - 1mg1388/07/1660