پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1514نيروهاي مسلحقرص - فلوپنتيکسول - 3mg1391/07/047531
1514نيروهاي مسلحقرص - فلوپنتيکسول - 3mg1388/07/164580