يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1514نيروهاي مسلحقرص - فلوپنتيکسول - 3mg1391/07/047531
1514نيروهاي مسلحقرص - فلوپنتيکسول - 3mg1388/07/164580