سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1514نيروهاي مسلحقرص - فلوپنتيکسول - 3mg1391/07/047531
1514نيروهاي مسلحقرص - فلوپنتيکسول - 3mg1388/07/164580