شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
543نيروهاي مسلحقرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/03/05480
543نيروهاي مسلحقرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/01/11320
543نيروهاي مسلحقرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1390/07/03250