يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
541نيروهاي مسلحقرص - فلوسيتوسين - 500mg1388/11/1214000
541نيروهاي مسلحقرص - فلوسيتوسين - 500mg1388/07/169900