شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2128نيروهاي مسلحقرص - فلوکونازول - 150mg1392/04/052100
2128نيروهاي مسلحقرص - فلوکونازول - 150mg1391/06/201600