چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
536نيروهاي مسلح70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1393/06/0117300
536نيروهاي مسلحقرص - فلکائينيد استات - 100mg1392/04/2815500
536نيروهاي مسلحقرص - فلکائينيد استات - 100mg1391/11/018100
536نيروهاي مسلحقرص - فلکائينيد استات - 100mg1391/02/057900
536نيروهاي مسلحقرص - فلکائينيد استات - 100mg1390/10/126400