چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
535نيروهاي مسلحقرص - فيناسترايد - 5mg1392/03/053100
535نيروهاي مسلحقرص - فيناسترايد - 5mg1392/01/112300
535نيروهاي مسلحقرص - فيناسترايد - 5mg1390/07/031800