پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
528نيروهاي مسلح70قرص - فاموتيدين - 40mg1393/11/01750
528نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 40mg1392/03/05600
528نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 40mg1392/01/11400
528نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 40mg1391/03/07320
528نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 40mg1390/11/05190
528نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 40mg1388/07/16140