شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
527نيروهاي مسلح70قرص - فاموتيدين - 20mg1393/11/01500
527نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 20mg1392/03/05450
527نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 20mg1392/01/11300
527نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 20mg1391/03/07230
527نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 20mg1390/07/03150
527نيروهاي مسلحقرص - فاموتيدين - 20mg1388/07/16100