يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5657نيروهاي مسلحقرص - ازتيمايب - 10mg1392/08/013000
5657نيروهاي مسلحقرص - ازتيمايب - 10mg1392/03/052700
5657نيروهاي مسلحقرص - ازتيمايب - 10mg1392/02/161800
5657نيروهاي مسلحقرص - ازتيمايب - 10mg1392/01/111800
5657نيروهاي مسلحقرص - ازتيمايب - 10mg1391/05/281400
5657نيروهاي مسلحقرص - ازتيمايب - 10mg1388/07/161500