يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2962نيروهاي مسلح70قرص - اگزمستان - 25mg1393/05/21139000
2962نيروهاي مسلح70قرص - اگزمستان - 25mg1393/05/01139000
2962نيروهاي مسلح70قرص - اگزمستان - 25mg1393/06/15139000
2962نيروهاي مسلح70قرص - اگزمستان - 25mg1393/05/0130000
2962نيروهاي مسلح70قرص - اگزمستان - 25mg1393/06/01118000
2962نيروهاي مسلح70قرص - اگزمستان - 25mg1393/04/1883500
2962نيروهاي مسلحقرص - اگزمستان - 25mg1392/07/01139000
2962نيروهاي مسلحقرص - اگزمستان - 25mg1392/04/0168000
2962نيروهاي مسلحقرص - اگزمستان - 25mg1389/08/0361234