شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
512نيروهاي مسلحقرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1392/03/05300
512نيروهاي مسلحقرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1392/01/11200
512نيروهاي مسلحقرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1390/07/03100
512نيروهاي مسلحقرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1388/07/1650