دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
508نيروهاي مسلحقرص - اتامبوتول - 400mg1392/03/051400
508نيروهاي مسلحقرص - اتامبوتول - 400mg1392/01/111000
508نيروهاي مسلحقرص - اتامبوتول - 400mg1391/04/03750
508نيروهاي مسلحقرص - اتامبوتول - 400mg1390/07/03660
508نيروهاي مسلحقرص - اتامبوتول - 400mg1388/07/16460