جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16682نيروهاي مسلح70قرص - اوروليموس - 5mg1393/05/012580000
16682نيروهاي مسلح70قرص - اوروليموس - 5mg1393/04/182580000
16682نيروهاي مسلحقرص - اوروليموس - 5mg1392/07/013620000