يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1392/03/05550
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1392/01/11400
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1390/05/01300
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1388/07/1645