سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1392/03/05550
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1392/01/11400
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1390/05/01300
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1388/07/1645