جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1392/03/05550
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1392/01/11400
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1390/05/01300
504نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 2mg1388/07/1645