جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
503نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 1mg1392/03/05400
503نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 1mg1392/01/11300
503نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 1mg1390/05/01220
503نيروهاي مسلحقرص - استراديول والرات - 1mg1388/07/1640