پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
496نيروهاي مسلح70قرص - اريترومايسين - 400mg1393/07/013500
496نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 400mg1392/03/053000
496نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 400mg1392/01/112300
496نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 400mg1391/04/042000
496نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 400mg1388/07/161000