دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
496نيروهاي مسلح70قرص - اريترومايسين - 400mg1393/07/013500
496نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 400mg1392/03/053000
496نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 400mg1392/01/112300
496نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 400mg1391/04/042000
496نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 400mg1388/07/161000