سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
495نيروهاي مسلح70قرص - اريترومايسين - 200mg1393/07/012000
495نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 200mg1392/03/051900
495نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 200mg1392/01/111400
495نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 200mg1391/04/041200
495نيروهاي مسلحقرص - اريترومايسين - 200mg1388/07/16600