چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
482نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 20mg1392/03/05600
482نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 20mg1392/01/11400
482نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 20mg1391/05/24320
482نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 20mg1390/07/03260