شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
482نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 20mg1392/03/05600
482نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 20mg1392/01/11400
482نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 20mg1391/05/24320
482نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 20mg1390/07/03260