پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
483نيروهاي مسلح70قرص - انالاپريل - 5mg1393/07/01500
483نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 5mg1392/03/05450
483نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 5mg1392/01/11300
483نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 5mg1391/06/21230
483نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 5mg1391/05/24280
483نيروهاي مسلحقرص - انالاپريل - 5mg1390/07/03180