جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5596نيروهاي مسلح70قرص - ديدروجسترون - 10mg1393/05/2014000
5596نيروهاي مسلحقرص - ديدروجسترون - 10mg1392/05/0513000
5596نيروهاي مسلحقرص - ديدروجسترون - 10mg1391/07/046877
5596نيروهاي مسلحقرص - ديدروجسترون - 10mg1390/10/186500