دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1996نيروهاي مسلح90قرص - دوکسپين - 25mg1392/07/151900
1996نيروهاي مسلحقرص - دوکسپين - 25mg1392/05/051500
1996نيروهاي مسلحقرص - دوکسپين - 25mg1391/12/151200