پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1928نيروهاي مسلحقرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 10mg1392/04/053300
1928نيروهاي مسلحقرص - دونپزيل هيدروکلرايد - 10mg1389/07/202500