يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
461نيروهاي مسلح70قرص - دي پريدامول - 75mg1393/07/01800
461نيروهاي مسلحقرص - دي پريدامول - 75mg1392/03/05700
461نيروهاي مسلحقرص - دي پريدامول - 75mg1392/01/11450
461نيروهاي مسلحقرص - دي پريدامول - 75mg1391/06/18350
461نيروهاي مسلحقرص - دي پريدامول - 75mg1390/11/05290