شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
460نيروهاي مسلحقرص - دي پريدامول - 25mg1392/03/05400
460نيروهاي مسلحقرص - دي پريدامول - 25mg1392/01/11260
460نيروهاي مسلحقرص - دي پريدامول - 25mg1391/06/18200
460نيروهاي مسلحقرص - دي پريدامول - 25mg1388/07/16150