پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/03/05300
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/01/11200
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1391/01/21150
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1388/11/12120
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1388/07/1643