سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/03/05300
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1392/01/11200
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1391/01/21150
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1388/11/12120
457نيروهاي مسلحقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1388/07/1643