دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
448نيروهاي مسلح70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1393/01/01360
448نيروهاي مسلحقرص - ديمن هيدرينات - 50mg1392/04/05240
448نيروهاي مسلحقرص - ديمن هيدرينات - 50mg1391/07/15180
448نيروهاي مسلحقرص - ديمن هيدرينات - 50mg1390/10/18140
448نيروهاي مسلحقرص - ديمن هيدرينات - 50mg1388/07/1662