جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1472نيروهاي مسلحقرص - ديلتيازم - 120mg1392/09/161100
1472نيروهاي مسلحقرص - ديلتيازم - 120mg1392/04/05950
1472نيروهاي مسلحقرص - ديلتيازم - 120mg1391/07/12650
1472نيروهاي مسلحقرص - ديلتيازم - 120mg1390/11/23550