شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
447نيروهاي مسلح70قرص - ديلتيازم - 60mg1393/07/01750
447نيروهاي مسلح70قرص - ديلتيازم - 60mg1393/07/01750
447نيروهاي مسلحقرص - ديلتيازم - 60mg1392/09/16620
447نيروهاي مسلحقرص - ديلتيازم - 60mg1392/03/25500
447نيروهاي مسلحقرص - ديلتيازم - 60mg1390/10/18260
447نيروهاي مسلحقرص - ديلتيازم - 60mg1388/07/16185