شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
416نيروهاي مسلح70قرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1393/07/011100
416نيروهاي مسلحقرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/09/20850
416نيروهاي مسلحقرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/03/05700
416نيروهاي مسلحقرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1392/01/11500
416نيروهاي مسلحقرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1391/04/03430
416نيروهاي مسلحقرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1390/07/03300
416نيروهاي مسلحقرص - دي يدوهيدروکسي کينولين (يدوکينول) - 210mg1388/07/16150