يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
442نيروهاي مسلحقرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1392/03/05480
442نيروهاي مسلحقرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1392/01/11320
442نيروهاي مسلحقرص - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 2.5mg1388/07/16200