يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1392/02/271100
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1391/09/20580
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1391/03/01540
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1390/05/18450
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1388/07/16320