دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1392/02/271100
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1391/09/20580
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1391/03/01540
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1390/05/18450
436نيروهاي مسلحقرص - ديگوکسين - 0.25mg1388/07/16320