پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
429نيروهاي مسلحقرص - دي سيکلومين - 10mg1392/03/05250
429نيروهاي مسلحقرص - دي سيکلومين - 10mg1392/01/11160
429نيروهاي مسلحقرص - دي سيکلومين - 10mg1390/10/18120
429نيروهاي مسلحقرص - دي سيکلومين - 10mg1388/07/1660