يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1464نيروهاي مسلح70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1393/08/011700
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/05/051150
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/04/06800
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/08/10600
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1390/10/28380
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1388/07/16150