يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1464نيروهاي مسلح70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1393/08/011700
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/05/051150
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1392/04/06800
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1391/08/10600
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1390/10/28380
1464نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1388/07/16150