سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2041نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/06/04500
2041نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/03/05360
2041نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1392/01/11240
2041نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/07/03200
2041نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1391/03/28350
2041نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1390/10/18130
2041نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 50mg1388/07/1680