پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
424نيروهاي مسلح70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1392/05/20350
424نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1392/03/05240
424نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1392/01/11160
424نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1391/07/03140
424نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1390/07/03100
424نيروهاي مسلحقرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1388/07/1660