جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
417نيروهاي مسلح70قرص - ديازپام - 10mg1393/11/01500
417نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 10mg1392/03/05450
417نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 10mg1392/01/11250
417نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 10mg1391/01/21190
417نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 10mg1388/11/12160
417نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 10mg1388/07/1660