چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
420نيروهاي مسلح70قرص - ديازپام - 5mg1393/11/01400
420نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 5mg1392/03/05380
420نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 5mg1392/01/11250
420نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 5mg1391/01/21180
420نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 5mg1390/06/19150
420نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 5mg1388/07/1655