شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
419نيروهاي مسلح70قرص - ديازپام - 2mg1393/11/01350
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1392/03/05330
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1392/01/11220
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1391/01/21170
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1388/11/12140
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1388/07/1650