جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
419نيروهاي مسلح70قرص - ديازپام - 2mg1393/11/01350
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1392/03/05330
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1392/01/11220
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1391/01/21170
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1388/11/12140
419نيروهاي مسلحقرص - ديازپام - 2mg1388/07/1650