سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
407نيروهاي مسلح70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1393/11/15550
407نيروهاي مسلح70قرص - دکسترومتورفان - 15mg1393/06/01460
407نيروهاي مسلحقرص - دکسترومتورفان - 15mg1392/04/05430
407نيروهاي مسلحقرص - دکسترومتورفان - 15mg1391/10/10320
407نيروهاي مسلحقرص - دکسترومتورفان - 15mg1391/05/09220
407نيروهاي مسلحقرص - دکسترومتورفان - 15mg1390/07/03140
407نيروهاي مسلحقرص - دکسترومتورفان - 15mg1388/07/16100