شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
398نيروهاي مسلح70قرص - دگزامتازون - 0.5mg1393/11/01270
398نيروهاي مسلحقرص - دگزامتازون - 0.5mg1392/04/06230
398نيروهاي مسلحقرص - دگزامتازون - 0.5mg1391/07/03170
398نيروهاي مسلحقرص - دگزامتازون - 0.5mg1390/07/03120
398نيروهاي مسلحقرص - دگزامتازون - 0.5mg1388/07/1660