پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1980نيروهاي مسلحقرص - دسموپرسين استات - 0.1mg1388/07/164500
1980نيروهاي مسلحقرص - دسموپرسين استات - 0.1mg1390/04/0116000